เรื่องร้องเรียนการทุจริต

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

1

ตรวจสอบคำตอบ

2

ส่งคำตอบสำเร็จ

3

คำชี้แจง

หากท่านพบเห็นการทุจริต และประพฤติมิชอบการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยช่องทางการร้องเรียนนี้

แนบไฟล์

ถัดไป

คำชี้แจง

เรื่องร้องเรียนการทุจริต

หากท่านพบเห็นการทุจริต และประพฤติมิชอบการปฏิบัติหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยช่องทางการร้องเรียนนี้

เรื่องที่ร้องเรียน

รายละเอียด


File upload

ข้อมูลผู้ร้องเรียน (ชื่อ-สกุล/เบอร์โทรศัพท์/email)

ย้อนกลับ

คำชี้แจง

form_people_group